Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening door Trotskindercoaching


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Trotskindercoaching bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;

Overeenkomst: Een schriftelijke Overeenkomst tussen Trotskindercoaching en Opdrachtgever betreffende het verlenen van diensten.

Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg.


2. Algemeen
Trotskindercoaching is opgericht door Jolanda Bennik, is gevestigd in Waddinxveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87670364.

Trotskindercoaching richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.


3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de schriftelijke overeenkomst met Trotskindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek of in de voorbereidende berichtgeving van dit intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Afwijken van de overeenkomst is alleen geldig als zowel Trotskindercoaching als Opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.


4. Informatie

Opdrachtgever zal Trotskindercoaching voorzien van alle voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Trotskindercaoching mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van Opdrachtgever.


5. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op de website.


6. Betalingsvoorwaarden
- Na iedere afspraak ontvangt Opdrachtgever een factuur.
Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op het rekeningnummer zoals op de overeenkomst is opgenomen onder vermelding van het factuurnummer.
- Indien er niet binnen twee weken aan de betalingsplicht is voldaan, is Trotskindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Trotskindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. 
- Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Trotskindercoaching maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

- Bij betalingsachterstand is Trotskindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de Opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


7. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten raad ik u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Trotskindercoaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten.


8. Verplichtingen Trotskindercoaching
Trotskindercoaching is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.


9. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Trotskindercoaching is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Trotskindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Als de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Trotskindercoaching hier direct van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Trotskindercoaching niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden. Als Opdrachtgever niet of niet volledig aan Trotskindercoaching hierover heeft geïnformeerd, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Trotskindercoaching volledig vrijwaren indien Trotskindercoaching hierover door de andere ouder wordt aangesproken.


10. Vertrouwelijkheid

Trotskindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.


11. Regels rond afspraak
Er is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de Opdrachtgever het kind brengt (als het niet in de gelegenheid is zelf te komen) en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

Opdrachtgever dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Opdrachtgever heeft via de Overeenkomst aan Trotskindercoaching toestemming gegeven om het kind te coachen zonder directe aanwezigheid van de ouder. 


Na de sessie is er alleen tijd voor kortdurende overdracht. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever moet er voor zorgdragen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

Als een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft in deze situatie het volledige tarief verschuldigd.


12. Annulering en opzegging

Het annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Het liefst via Whatsapp, maar kan ook per e-mail. Hierna worden de volledige kosten voor een coachingsessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.


Trotskindercoaching is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Trotskindercoaching zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer (maar niet uitputtend) verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.


Opdrachtgever en Trotskindercoaching kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.


13.Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien Trotskindercoaching gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld zal de Meldcode ingezet worden.


14. Verslaglegging en archivering
Trotskindercoaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
Trotskindercoaching zal daarentegen wel een beperkt dosssier bijhouden van ieder kind. Trotskindercoaching neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor goede coaching van het kind. Trotskindercoaching bewaart dit dossier 2 jaar na afronding van het traject (zie Privacy).


15. Klachtenprocedure
Trotskindercoaching zal alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat Opdrachtgever toch een klacht heeft. Wanneer Opdrachtgever de klacht communiceert met Trotskindercoaching, zal er getracht worden tot een bevredigende oplossing te komen.


16. Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Trotskindercoaching en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website www.Trotskindercoaching.nl

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.


Versie 2024.1