Privacyverklaring


Trotskindercoaching, gevestigd in Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.trotskindercoaching.nl
Troelstrahoeve 39, 3743 JG in Waddinxveen

Info@trotskindercoaching.nl

06-24825258

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (adres + postcode + woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Gezinssamenstelling
 • Bankgegevens (enkel bij afname van een dienst bij Trotskindercoaching)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van intakeformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over de fysieke en psychische gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Declaratie en vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden
 • Afhandeling van betaling
 • Mogelijkheid tot het opnemen van contact in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden
 • Verzenden van mailingen

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trotskindercoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens en facturatie: naam, emailadres, periode van coaching, aantal sessies
  Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.
 • Verslaglegging van coachsessies, correspondentie en getekende behandelovereenkomst
  Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden
Trotskindercoaching deelt de persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (altijd in overleg met het kind en de ouders (indien kind <16 jaar)) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trotskindercoaching. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trotskindercoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier tot acht weken, op dit verzoek.

Trotskindercoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Trotskindercoaching verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Trotskindercoaching kan met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreken. Gegevens zijn geanonimiseerd.


Beveiliging persoonsgegevens

Trotskindercoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Trotskindercoaching gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@Trotskindercoaching, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.


Wijzigingen privacy beleid

Trotskindercoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.


Versie 2024.1